Historie V.A.T. -Sloten (1919-2009) deel 2

30-jarig V.A.T.-jubileum
vathistorie4In 1949 vierde de V.A.T. haar 30-jarig bestaan in het AMVJ-gebouw aan de Stadhouderskade tegenover het Leidsebosje. Dit was het eerste feest na de oorlog en het werd uitbundig gevierd. De toenmalige voorzitter, de heer H.Th. Bouman, die deze viering organiseerde, was sinds 1935 in deze functie werkzaam. Vanwege zijn uitstekende functioneren werd hij na zijn  aftreden in 1951 door het bestuur benoemd tot lid van verdienste van de V.A.T.

Tijdens dit jubileumfeest zongen de aanwezigen uit volle borst een speciaal lied. Het was een ode aan het lange smalle pad met aan weerszijde de tuinen dat een lengte had van 1200 meter: “Heb medelij VAT, heb medelij VAT, Heb medelij met het verenigingspad.”

Het was namelijk streng verboden op het pad te fietsen, maar de leden hadden dikwijls geen zin dat lange pad af te lopen voordat zij op hun tuin aankwamen. Alle schuldigen beloofden beterschap, maar bij die belofte is het gebleven.

De consumptietent
Tijdens de winter van 1950 kwam er bij het bestuur een verzoek binnen van het tuinlid de heer Klaas Lipp om op het vrijgekomen stukje grond bij de ingang en binnen het toegangshek een consumptietent te mogen plaatsen. Hiervoor werd destijds een vergunning verleend. Hier is in die jaren menig kopje koffie gedronken. Het groeide uit tot een gezellig trefpunt, waar heel wat verenigingszaken onderling werden besproken. Zelfs bij het wegvervoer raakte dit tentje gelegen aan de Oude Haagseweg spoedig bekend. Nergens kregen de chauffeurs voor 15 cent zo’n lekker kopje koffie. Omdat het gebouwtje al gauw te klein was, moest het verder worden uitgebreid. Toen eenmaal het stopverbod voor de nieuwe weg kwam, raakte de heer Klaas Lipp veel van zijn klanten kwijt. Dit had tot gevolg dat de tent na enige tijd tot veler verdriet gesloten en afgebroken moest worden.

boederijkweekhovenBoerderij “Kweekhoven”
De ingang van het voormalige tuinpark V.A.T. aan de oude Sloter(straat)weg (het inmiddels verdwenen deel onder de A4), lag tussen twee boerderijen. In de geschiedenis van het park heeft boerderij Kweekhoven van de familie Leeuwenhoek die links van de ingang stond, een belangrijke rol gespeeld. De kinderen van de V.A.T. mochten er altijd komen spelen. Bij tante Annie en ome Jan was altijd iets te doen. Het fijnste was om te helpen met hooien en dan op de met hooi beladen kar te mogen zitten. Ook bij het melken van de koeien mochten de kinderen vaak mee. En op het bleekveld van de boerderij studeerden ze onder leiding van Jenny Reinders allerlei balletdansjes en toneelstukjes in, die ze dan later in de koeienstal voor hun ouders opvoerden. De entree was twee cent per persoon.

De grootscheepse verhuizing van het oude tuinpark in de periode 1955–1957 naar het nieuwe tuincomplex aan de Sloterweg 1267E in Sloten werd door het bestuur in goede banen geleid. Met inzet van het rollend materieel van boer Jan Leeuwenhoek en de hulp van diens medewerker Gerrit Stern werden veel van de huisjes vervoerd.

Het informatieblad “Tuinpark-Nieuws”
Destijds werden alle aankondigingen en mededelingen van het V.A.T.-bestuur aan de leden gedaan op een mededelingenbord dat tegen de wand van het bestuurshuisje hing. Het werd steeds meer als een behoefte gevoeld om met een eigen informatieblad uit te komen. In mei 1951 kwam het eerste “V.A.T.-Nieuws” uit de bus onder de naam “Tuinpark-Nieuws”. De redactie werd gevoerd door het secretariaat van het tuinbestuur. Tijdens het gouden V.A.T.-jubileum verscheen in de zomer van 1969 editie nummer 52. Ook gedurende de zeventiger jaren verscheen er te hooi en te gras op hoogtijdagen een uitgave van dit informatieblad. In 1980 ging een aantal V.A.T.-leden er toe over een nieuwe tuinkrant op te richten onder de naam “Nieuws van V.A.T.”

De jaren vijftig
In het begin van de vijftiger jaren ging de grond die de V.A.T. in huur had over in handen van de gemeente Amsterdam. Nadat in 1952 het huurcontract met onze vereniging was opgezegd kon de onteigening in gang worden gezet. De onzekerheid over het voortbestaan van de V.A.T. kwam hierbij in het geding. Er volgden enige jaren van moeizaam onderhandelen tussen het bestuur, bestaande uit de heren H.C. van der Vlies (voorzitter) en E.G. Hagen (secretaris), en de gemeente Amsterdam, die resulteerden in toewijzing van een stuk grond van circa acht hectare aan de Sloterweg in Sloten. Dit terrein werd door de gemeente in overleg met het bestuur gereedgemaakt en verkaveld. Deze locatie was vroeger voor een gedeelte het voetbalveld van de sportvereniging Sint Pancratius. Terwijl de rest (de Punt), het voormalige weiland van boer Evert Köningsmann, in de  winter werd gebruikt als ijsbaan.

Voor de realisering van het nieuwe tuinpark had de gemeente Amsterdam een bedrag van Fl. 170.000,-- uitgetrokken. Hierin waren voorzieningen opgenomen als verharde paden, betonnen bruggen, ringaanleg van waterleiding en de aanplant van honderden sierheesters, bomen en heggen ter verfraaiing van het tuinpark. Bovendien werd nog een bedrag van Fl. 82.000,-- aan de V.A.T. ter beschikking gesteld waarvan de gedupeerde leden renteloze leningen konden krijgen die met FL. 50,-- per jaar moesten worden afgelost.

In 1955 begon de verhuizing van de eerste tuinders naar het nieuwe park. Het grote werk van afbraak en opbouw was begonnen. Veel oudere leden zagen tegen de verhuizing op. Anderen haakten af, zodat ten slotte 116 V.A.T.-leden overgingen naar de nieuwe tuin in  het dorp Sloten.

vathistorie2Commissie Opbouw Tuinpark (C.O.T.)
Om tot een goede en gecoördineerde opbouw van het nieuwe tuinpark in Sloten te komen, werd in 1955 de C.O.T. in het leven geroepen. In deze commissie hadden vijf leden zitting. Als men in aanmerking wenste te komen voor een renteloos voorschot kon men die van de C.O.T. krijgen tot maximaal Fl. 1000,--. Dit was de eerste ruggesteun voor veel tuinders tijdens de toch al moeilijke opbouw van hun tuinhuisje. De plannen hoe en wat men dacht te bouwen werden schetsmatig door de C.O.T. op papier vastgelegd. We kunnen dan ook vaststellen dat in de jaren van de verhuizing naar Sloten de tekenkamer van de V.AT., gevestigd in de Woestduinstraat, bergen werk heeft verzet om alles in kaart te brengen. Verder werd met gezamenlijke krachtsinspanning op het tuinpark een tijdelijke centrale inkooploods gebouwd met daarnaast een stuk afgerasterd terrein voor de tijdelijke opslag van allerlei materialen voor de bouw van tuinhuisjes. Vervolgens werd in samenwerking met de C.O.T. ieder huisje op het tuinpark aangesloten op het waterleidingnet.

Een geheel ander project was de aanschaf van een betonmolen waardoor de leden als ze dat wensten hun huisje op een betonnen plaat konden bouwen. Onder het toeziend oog van de heer Van Suydam, die het beheer over de molen had, zijn er op deze wijze ontelbare betonplaten vervaardigd. Hoewel de C.O.T. op 1 oktober 1956 werd opgeheven, heeft deze commissie nog de hand gehad in de bouw van het Parkhuis dat op 21 juli 1957 in gebruik werd genomen voor de eerste bestuursvergadering.

Opening tuinpark V.A.T. in 1958 in Sloten
vathistoriewiedsterDoor het hijsen van de V.A.T.-vlag en de onthulling van het beeldje “De Wiedster” werd op zaterdag 28 juni 1958 het tuinpark in Sloten officieel geopend door mr. G. van ’t Hull, destijds wethouder Publieke Werken van de gemeente Amsterdam. Dit beeldje, dat was ontworpen door de beeldhouwer J.H. IJdo, werd door de V.A.T.-leden als blijk van waardering aan de gemeente Amsterdam aangeboden. Het staat nog altijd als blijvende herinnering vlakbij de ingang van het tuinpark. Ook de hoofdstedelijke pers, waaronder “Het Vrije Volk” en “Het Parool”, maakte melding van deze gebeurtenis in hun redactionele kolommen.

Tijdens de feestelijkheden was er ’s middags een rondgang door het park met de drumband “Hoofddorpkwartier”, daarna gevolgd door een poppenkastvoorstelling voor de kinderen. In de avonduren werden er voor het Parkhuis op een voor dit feest gebouwd tijdelijk podium allerlei toneelstukjes opgevoerd en lichtbeelden vertoond van het oude en het nieuwe tuincomplex van de V.A.T. Verder werd er een concert gegeven door de muziekvereniging “Eensgezindheid” uit Sloten.

Copyright © 2015 Tuinpark V.A.T.-Sloten - Vereniging Amateur Tuinders - etoro review.
Copyright © 2016 Tuinpark V.A.T.-Sloten - Vereniging Amateur Tuinders - Mascha van Kampen.