Historie V.A.T. -Sloten (1919-2009) deel 4

Vernieuwing waterringleiding
vathistorie8In 1999 werd een nader onderzoek ingesteld naar de toestand van de waterleiding van ons tuinpark. Hieruit bleek dat de ringleiding sterk verouderd was en niet meer aan de gestelde eisen voldeed. Bovendien waren de afsluiters en de pijpleidingen aan vervanging toe om verder waterverlies en breuken in de leiding te voorkomen. In overleg met het tuinbestuur van de V.A.T. werden de werkzaamheden hiervoor uitbesteed aan een gerenommeerd installatiebedrijf dat tussen 2001 en 2002 deze klus heeft weten te klaren. De kosten bedroegen maar liefst 56.000 euro. Tijdens dit karwei werden veel hand- en spandiensten verricht door een grote groep vrijwilligers van ons tuinpark. Vervolgens werden daarna in 2003 de watermeters aangesloten om het verbruik per tuinhuisje beter te kunnen controleren.

Aansluiting op het elektranet
Op zaterdag 22 april 2000 werd in verband met de aansluiting van de tuinhuisjes op het elektranet, door het bestuur een speciale bijeenkomst gehouden in de Schakel. Voorzitter Ko Plooy sprak hierbij zijn waardering uit over het vele werk dat in het afgelopen half jaar door talrijke vrijwilligers in samenwerking met de Nuon tot stand was gekomen. Van de 210 tuinen waren er inmiddels 140 aangesloten. De overige zouden afhankelijk van de wens van de tuinbezitter op een later tijdstip aan de beurt komen. De hiervoor ingestelde elektracommissie ging hierna verder aan de slag om ook de resterende tuinen aan te sluiten. Ter gelegenheid van  dit heugelijke feit gaf het bestuur ’s avonds een gezellige feestavond in de Schakel.

Een nieuwe naam voor het V.A.T.-laantje
Het sinds 1958 ingeburgerde V.A.T.-laantje dat vanaf de Sloterweg tot aan de ingang van het tuinpark loopt en vervolgens rechtsaf buigt langs de sportvelden naar de Ringvaart, heeft een nieuwe naam gekregen. Dit gebeurde namelijk tijdens een vergadering van het stadsdeel Osdorp op 20 december 2000, waarbij de raad ermee akkoord ging om het laantje te hernoemen in Lies Bakhuyzenlaan. In verband hiermee werd op zaterdag 26 mei 2001 na een korte plechtigheid door wethouder Martje Postma het straatnaambord onthuld door Willem Bakhuyzen, de broer van Lies. Op die wijze is de herinnering aan het befaamde raadslid van de dorpsraad Sloten/Oud Osdorp blijven voortleven. Hetgeen tot gevolg had dat ook het huisadres van de V.A.T. (Sloterweg 1267E) door deze wijziging moest worden aangepast in Lies Bakhuyzenlaan 17, 1066 CJ Amsterdam.

vathistorie6Renovatie van het clubgebouw “De Schakel”
Nadat ons clubgebouw de Schakel ruim twintig jaar dienst had gedaan voor de verzorging van allerlei recepties en tuinevenementen, was het toe aan een grondige renovatie. Met toestemming van de V.A.T.-ledenraad werd hiervoor een budget van 20.000 euro uitgetrokken. In het voorjaar van 2003 werd met een team van vrijwilligers onder de bezielende leiding van Rob de Vré, deze enorme klus geklaard. Nadat de oude barhoek was gesloopt kwam er meer ruimte vrij, waardoor behalve een nieuwe keukenunit tevens een moderne tapkast geïnstalleerd kon worden. Naast het nodige schilderwerk en vele andere werkzaamheden werd er ook een nieuw plafond in de Schakel aangebracht. Op deze wijze onderging het gebouw een volledige metamorfose. Tijdens de opening van het nieuwe tuinseizoen op 17 mei 2003, sprak voorzitter Ko Plooy hier terecht zijn waardering over uit. Ten slotte kreeg het buitenterras voor de Schakel in de zomer van 2004 nog een fraaie overkapping en werd ook de buitenverlichting vernieuwd.

Brugverbinding tussen de V.A.T. en Eigen Hof
Na ruim vijf jaar met stadsdeel Osdorp te hebben onderhandeld over een permanente brugverbinding met tuinpark Eigen Hof, zijn de inspanningen van het V.A.T.-bestuur nu eindelijk gehonoreerd. In het kader van het 85-jarig bestaan van onze vereniging is dit een geweldig succes. Het stadsdeel Osdorp schonk aan de beide Slotense tuinparken de brug die lag in de Akerpolder aan de Noorderakerweg. Alleen de transportkosten kwamen voor rekening van de tuinparken. Om de vervoersklus te klaren werd een bruggenbouwerbedrijf uit Katwijk ingehuurd. Medewerkers van dat bedrijf arriveerden op maandag 7 juni 2004 rond 14.00 uur met een enorme takelwagen om de ruim twee ton zware houten brug met een lengte van circa 6,5 meter over te brengen naar de Punt op ons tuinpark. De kraanwagen reed met de brug via de P. Hans Frankfurtersingel naar de Ringvaartdijk waar hij om 14.45 uur aankwam ter hoogte van tuin 117 van Miep Rademaker aan de Puntlaan. Vervolgens duurde het nog drie kwartier voordat het gevaarte over de sloot op een gereedstaande oplegger tussen twee tractoren was overgeheveld. Daarna zette de transportkaravaan zich in beweging. Het vergde echter de nodige stuurmanskunst om hiermee over de bochtige paden in de Punt naar de plek van bestemming te komen. Ten slotte slaagde men erin om de brug rond 17.00 uur te plaatsen waarna de verbinding met Eigen Hof een feit was. Om de goede afloop te vieren nodigde het bestuur van Eigen Hof Ko Plooy met al zijn vrijwilligers uit voor een aperitief in de kantine van hun tuinpark.

85-jarig V.A.T.-jubileum
De V.A.T. vierde haar 85-jarig bestaan met een gezellig feestweekeinde. De viering van dit jubileum vond plaats op zaterdag 4 september 2004. Ter gelegenheid hiervan gaf het bestuur een receptie in de Schakel. Een belangrijk hoogtepunt van deze middag was de officiële opening van de nieuwe brugverbinding tussen de V.A.T. en Eigen Hof. Rond 15.00 uur verrichtte de wethouder Milieuzaken van het stadsdeel Osdorp, Pieter Harkema, de openingshandeling met het doorknippen van een lint, waardoor de laatste barrière tussen de beide Slotense tuinparken was beslecht. Hij werd hierbij terzijde gestaan door de beide voorzitters, Ko Plooy en Theo Gennissen. Tijdens de receptie die hierna volgde nam het tuinbestuur de gelukwensen in ontvangst van Anne Bouma, voorzitter van de A.V.V.N. (Algemeen Verbond van Volkstuinverenigingen Nederland) en Theo van der Horst, voorzitter van de Amsterdamse Bond van Volkstuinders. Namens Eigen Hof waren aanwezig voorzitter Theo Gennissen, secretaris Wim de Man alsmede bestuurslid Herman Kleister. Het weekeinde werd op zondag 5 september afgesloten met een feestmiddag voor de kinderen. Die begon om 13.00 uur met allerlei spelletjes, terwijl men tussendoor een spannende kinderfilm vertoonde. Ten slotte vond er tussen 16.00 en 17.00 uur een spetterend optreden plaats van de komische goochelaar Arnold Agricola waar de vijftig aanwezige kinderen ademloos naar hebben gekeken.

Opening V.A.T.-tuinhuisje nummer 1
vathistorie9Op vrijdag 8 juli 2005 vond om 17.00 uur op het tuinpark de officiële opening plaats van het tuinhuisje nummer 1 door wethouder Welzijn en ouderenzorg van stadsdeel Osdorp, Martje Postma. Dit fraaie tuinhuisje waarin oudere bewoners uit verpleeghuizen, dienstencentra en woonzorgcentra heerlijk gaan genieten van het buiten zijn, is een uniek project dat tot stand kwam in samenwerking met het V.A.T.-bestuur en de projectmanager Welzijn van regio West-Zuid van de Stichting Verenigde Amstelhuizen, de heer Frans Bakker. Tijdens de openingsplechtigheid plantte wethouder Postma samen met enige leden van de Cliëntenraad van het verpleeghuis Slotervaart en De Riekerhof, waaronder ons tuinlid Jan van Veen (tuin 22), een aantal boompjes in de tuin. In haar toespraak stelde de wethouder dat ze zich zeer betrokken voelde bij het initiatief van het V.A.T.-bestuur en de Stichting Verenigde Amstelhuizen. “Dit tuinhuis is zo mooi en sfeervol en biedt de mogelijkheid voor gehandicapten en ouderen om een dagje uit te breken. Het tuinhuis wordt een bron van plezier. Een compliment is op zijn plaats voor de kwaliteit waarmee het is ingericht.” Vervolgens begaven de vele belangstellenden en genodigden waaronder de directeuren en hun stafleden van het verpleeghuis Slotervaart en het zorgcentrum De Riekerhof zich naar de kantine van ons clubgebouw de Schakel. Onder het genot van een hapje en een drankje werd het tuinbestuur door wethouder Postma in het zonnetje gezet.

V.A.T. krijgt eervolle vermelding Milieuprijs
Het stadsdeel Osdorp kent sinds 1999 een Milieuprijs die eens per twee jaar toegekend wordt. Tijdens een receptie in het clubgebouw de Schakel die op vrijdag 8 juli 2005 plaatsvond ter gelegenheid van de officiële opening van tuinhuisje nummer 1 op het V.A.T.-tuinpark, werd door Martje Postma, wethouder Welzijn (en waarnemend Groen) samen met Jan Koster (lid van de beoordelingscommissie stadsdeel Osdorp) aan het V.A.T.-bestuur een oorkonde overhandigd. Ook kreeg het tuinbestuur een beoordelingsrapport. De beoordelingscommissie Milieuprijs Osdorp laat hierin weten dat ze van mening is dat het tuinpark V.A.T. een eervolle vermelding verdient omdat het park een openbaar karakter heeft, omdat het tuinpark ecologisch beheer stimuleert, omdat het tuinpark actief en enthousiast meewerkt aan het egelproject, omdat het tuinpark aan afvalscheiding doet en omdat het V.A.T.-Nieuws informeert over natuur en milieu en daarmee een bijdrage levert aan het milieubewustzijn. Na het in ontvangst nemen van het certificaat sprak voorzitter Ko Plooy namens het bestuur van de  V.A.T. zijn erkentelijkheid uit over deze eervolle vermelding. Hij zegde toe op de ingeslagen weg voort te gaan en hoopte te zijner tijd de Osdorpse Milieuprijs nog eens echt te kunnen binnenhalen.

Tuinlid de heer Jan van Veen geridderd
Op 28 april 2006 ontving ons tuinlid de heer Jan van Veen (tuin 22) uit handen van de burgemeester van Amsterdam, Job Cohen, een koninklijke onderscheiding. Het was voor het eerst in de V.A.T.-historie dat een tuinlid deze bijzondere eer te beurt is gevallen. De plechtigheid vond plaats in de Beurs van Berlage. Jan van Veen werd onderscheiden in de Orde van Oranje Nassau omdat hij 40 jaar vrijwilligerswerk had verricht voor diverse organisaties, waaronder ons tuinpark. Hij was in de periode 1987-2005 bestuurslid en tevens financieel beheerder van de V.A.T.

90-jarig V.A.T.-jubileum
Vanaf 1 september 2009 zal de V.A.T. haar 90-jarig bestaan vieren met een receptie en een gezellige feestavond in de Schakel. Door de jaren heen heeft onze vereniging kunnen floreren dankzij de onmisbare steun van veel vrijwilligers en vrijwilligsters die hun steentje hebben bijgedragen aan de instandhouding van de V.A.T. en ons tuinpark. De saamhorigheid en de vriendschap zijn de pijlers waardoor de verantwoordelijkheden bij de V.A.T. gezamenlijk worden gedragen. Het huidige bestuur dat deze feestelijkheden van het 90-jarig bestaan mogelijk maakt bestaat uit de heer K. Plooy (voorzitter), mevrouw I. Zelhorst (1e secretaris), de heer A.H.M. Minis (penningmeester) en de heer F.A. Pelser (bestuurslid). De V.A.T. heeft zich sinds haar oprichting altijd ten doel gesteld om voor de minst draagkrachtige Amsterdammer een gezonde, creatieve vrijetijdsbesteding mogelijk te maken. Dit nobel streven blijkt ook in deze tijd nog steeds hoog in het vaandel te staan.

Copyright © 2015 Tuinpark V.A.T.-Sloten - Vereniging Amateur Tuinders - etoro review.
Copyright © 2016 Tuinpark V.A.T.-Sloten - Vereniging Amateur Tuinders - Mascha van Kampen.